Đây là cách để:
Đăng nhập
• Khởi chạy một khóa học
• Chọn một ngôn ngữ
• Bắt đầu một khóa học
• In chứng chỉ