Bloodborne Pathogens Exposure Control Training (California)

Take this bloodborne pathogens course if you are a California tattoo artist, piercer, or permanent cosmetic technician who works outside of Los Angeles. This training complies with current guidelines for bloodborne pathogens training under CFR 29 1910.1030, CCR Title 8 Section 5193, and the Safe Body Art Act.

Once you purchase this course you will be given access to the English, Spanish and Vietnamese versions. Choose the version suitable for you and disregard the others.

After successfully completing this online BBP course a certificate of completion can be printed.  Read More>>

Toma este curso si eres un profesional de body art que trabaja en el condado de Los Ángeles. Este curso cumple con los requisitos del Programa de body art del condado de Los Ángeles para la capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre. También cumple con el Código de regulaciones de California (California Code of Regulations) título 8, sec. 5193 y con la Ley de Arte corporal seguro (Safe Body Art Act) de California.

Una vez que compre este curso, tendrá acceso a las versiones en inglés, español y vietnamita. Elija la versión más adecuada para usted y descarte las otras versiones.

Después de finalizar con éxito este curso, podrás imprimir un certificado de finalización.     Lee Mas>>

Chọn khóa học này nếu bạn là một chuyên viên body art trong tiểu bang California nhưng hành nghề ngoài Quận Los Angeles. Đào tạo này tuân thủ theo hướng dẫn hiện hành về đào tạo tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường máu theo Quy định của Liên bang (CFR) 29 1910.1030, CCR Điều 8 Mục 5193, và Đạo luật An Toàn Nghệ Thuật Cơ Thể (Safe Body Art Act).

Sau khi mua khóa học này, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào các phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Chọn phiên bản phù hợp nhất với bạn và bỏ qua các phiên bản khác.

Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học này, bạn có thể in chứng nhận hoàn thành khóa học.  Đọc thêm>>

Course In English Quantity
Curso en español Cantidad
 
Khóa học bằng tiếng Tây Ban Nha Định lượng

Base Price $25.00

Seats