Bloodborne Pathogens Training and Infection Control for Body Art Professionals (Nationwide)

Take this bloodborne pathogens course if you are a tattoo artist, piercer, or permanent cosmetics artist who needs OSHA-compliant bloodborne pathogens training. This course is not for California or Florida artists. See a list of states that recognize this course at Course Approvals>>

Once you purchase this course you will be given access to the English, Spanish and Vietnamese versions. Choose the version suitable for you and disregard the others.

After successfully completing this online BBP course a certificate of completion can be printed. Read More>>

Toma este curso si eres un profesional de body art que necesita una capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre que cumpla con OSHA. Este curso no es para artistas de California ni de Florida. (Lista de los estados que reconocen y aprueban este cursor Course Approvals>>

Una vez que compre este curso, tendrá acceso a las versiones en inglés, español y vietnamita. Elija la versión más adecuada para usted y descarte las otras versiones.

Después de finalizar con éxito este curso, podrás imprimir un certificado de finalización.  Lee Mas>>

Chọn khóa học này nếu bạn hành nghề tại các tiểu bang khác không là California và Florida. Đào tạo này tuân thủ theo hướng dẫn hiện hành về đào tạo tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường máu theo Quy định của Liên bang (CFR) 29 1910.1030. (Danh sách các Tiểu Bang công nhận và phê duyệt khóa học này Course Approvals>>)

Sau khi mua khóa học này, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào các phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Chọn phiên bản phù hợp nhất với bạn và bỏ qua các phiên bản khác.

Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học này, bạn có thể in chứng nhận hoàn thành khóa học.  Đọc thêm>>

Course In English Quantity
Curso en español Cantidad
 
Khóa học bằng tiếng Tây Ban Nha Định lượng

Base Price $30.00

Seats