BBP 200 - Bloodborne Pathogens Exposure Control Training (Los Angeles)

Take this $25 bloodborne pathogens course if you are a tattoo artist, piercer, or permanent makeup artist who works in Los Angeles County. This BBP training complies with current guidelines for bloodborne pathogens training under CFR 29 1910.1030, CCR Title 8 Section 5193, and the Safe Body Art Act. It is approved by Los Angles County.

After successfully completing this online BBP course a certificate of completion can be printed. Read More>>

Toma este curso si eres un profesional de body art que trabaja en el condado de Los Ángeles. Este curso cumple con los requisitos del Programa de body art del condado de Los Ángeles para la capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre. También cumple con el Código de regulaciones de California (California Code of Regulations) título 8, sec. 5193 y con la Ley de Arte corporal seguro (Safe Body Art Act) de California. Está aprobado por el condado de Los Ángeles.

Después de finalizar con éxito este curso, podrás imprimir un certificado de finalización.  Lee Mas>>

Chọn khóa học này nếu bạn hành nghề tại Quận Los Angeles. Đào tạo này tuân thủ theo hướng dẫn hiện hành về đào tạo tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường máu theo Quy định của Liên bang CFR 29 1910.1030, CCR Điều 8 Mục 5193, và Đạo luật An toàn Nghệ thuật Cơ thể (Safe Body Art Act) của Tiểu bang California. Nó được chấp thuận bởi Quận Los Angeles.

Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học này, bạn có thể in chứng nhận hoàn thành khóa học.   Đọc thêm>>

Course In English Quantity
Curso en español Cantidad
 
Khóa học bằng tiếng Việt Định lượng

Base Price $25.00

Quantity