BBP 400 - Bloodborne Pathogens and Communicable Diseases for Tattoo Artists (Florida)

Take this tattoo artist bloodborne pathogens course if you work in Florida. This $45 course complies with current guidelines for bloodborne pathogens training under OSHA  CFR 29 1910.1030, and is approved by the Florida Department of Health for Tattoo Artist licensure under Section 381.0775, F.S. and Chapter 64E-28, F.A.C.

After successfully completing this online BBP course a certificate of completion can be printed. Read More>>

Este curso de capacitación cumple con los requisitos federales OSHA de capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre y está aprobado por el Departamento de Salud de Florida para acreditación de tatuajes bajo 381.00775 (2)(b)4. y 5., F.S. y la regla 64E-28.006, F.A.C.

Después de finalizar con éxito este curso, podrás imprimir un certificado de finalización.       Lee Mas>>

Chọn khóa học này nếu bạn hành nghề tại Florida. Đào tạo này tuân thủ theo hướng dẫn hiện hành về đào tạo tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường máu theo Quy định của Liên bang (CFR) 29 1910.1030, và được phê duyệt bởi Sở Y Tế Florida về cấp phép cho Nghệ nhân Tattoo theo Mục 381.0775, F.S. và Chương 64E-28, F.A.C.

Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học này, bạn có thể in chứng nhận hoàn thành khóa học.  Đọc thêm>>

Course In English Quantity
Curso en español Cantidad
 
Khóa học bằng tiếng Việt Định lượng

Base Price $45.00

Quantity